Po práci legraci 35 🧗‍♂️

Tady jsme byli na titulce @czechcrunch.
kolabo.cz/kolabo-mag

--

--

Webdesigner & kreativec na volné noze. Autor sešitu pro webdesignery POONBOOK. Zakladatel kreativního labelu KOLABO. Tohle jsou moje zápisky! :-)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Pospíšil

Ondřej Pospíšil

Webdesigner & kreativec na volné noze. Autor sešitu pro webdesignery POONBOOK. Zakladatel kreativního labelu KOLABO. Tohle jsou moje zápisky! :-)