Po práci legraci 34 🧗‍♂️

http://diversitypool.cz
http://jinakstudio.cz
https://youtu.be/g4l7kcZJzJA

--

--

Webdesigner & kreativec na volné noze. Autor sešitu pro webdesignery POONBOOK. Zakladatel kreativního labelu KOLABO. Tohle jsou moje zápisky! :-)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Pospíšil

Ondřej Pospíšil

Webdesigner & kreativec na volné noze. Autor sešitu pro webdesignery POONBOOK. Zakladatel kreativního labelu KOLABO. Tohle jsou moje zápisky! :-)